Phone Email

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda: Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (skrajšano: JZ Regijsko študijsko središče)
Mariborska c. 7
3000 Celje
tel: 03 428 79 00
faks: 03 428 79 06
spletna stran: https://www.rss-ce.si
Odgovorna uradna oseba: Katja Esih, direktorica
Datum prve objave kataloga: 12.5.2008
Datum zadnje spremembe: 3. 1. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.rss-ce.si/si/katalog-informacij

 

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Regijsko študijsko središče (RŠS) je regijski javni zavod pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije – registriran 15. 2. 2002, konstituiran 31. 3. 2003. Ustanoviteljice in soustanoviteljice RŠS so: 32 občin Savinjske (statistične) regije, regijski območni gospodarski zbornici GZS OZ Celje in GZS OZ SAŠA Velenje – od leta 2005 pa tudi 6 območnih obrtnih zbornic.
Javni zavod RŠS je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije ter izvaja svojo dejavnost tako, da (6. člen Statuta JZ RŠS):
-koordinira in vodi regionalni razvoj terciarnega izobraževanja ter znanosti,-pripravlja strokovne podlage za razvoj terciarnega izobraževanja ter znanosti v regiji,-sodeluje z ustanoviteljicami, gospodarstvom in negospodarstvom za potrebe razvoja terciarnega izobraževanja v regiji,-sodeluje z višje in visokošolskimi zavodi ter znanstveno-raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini,-opravlja strokovne naloge skupnega pomena za terciarno izobraževanje v regiji,-opravlja analitično in svetovalno delo na področju razvoja terciarnega izobraževanja v regiji, -koordinira in vodi investicije za potrebe terciarnega izobraževanja v regiji, -koordinira razvoj študentskega bivalnega standarda v regiji,-sodeluje pri vzpostavljanju in koordinaciji razvoja regijske štipendijske politike,-sodeluje pri razvoju programov vseživljenjskega učenja na terciarni ravni v regiji,-sodeluje pri organizaciji strokovnih posvetov ipd. na področju terciarnega izobraževanja,-pripravlja in izdaja informativna gradiva s področja dejavnosti javnega zavoda,-spremlja temeljna nacionalna vprašanja razvoja terciarnega izobraževanja in znanosti.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Organi JZ regijsko študijsko središče
1) Direktorica
Katja Esih
tel: 03 428 79 002) Svet zavoda RŠS
predsednik Sveta zavoda RŠS:
Alojz Razpet
tel: 03 428 79 003) Strokovni svet RŠS
tel.: 03 428 79 00
Organigram zavoda (v pripravi)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Direktorica:
Katja Esih, univ. dipl. ekon.
tel: 03 428 79 00, e-pošta: katja.esih@rss-ce.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi -Odlok o ustanovitvi RŠS,
-Statut RŠS,
-Pravilnik o sistematizaciji in delovnih razmerjih v RŠS,
-Poslovnik o delu Sveta zavoda RŠS,
-Poslovnik o delu Strokovnega sveta RŠS,
-Pravilnik o računovodstvu,
-Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
-Ostali akti in pravilniki RŠS.
Državni predpisi -Zakon o zavodih,
-Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
-Nacionalni program visokega šolstva,
-Zakon o visokem šolstvu in podzakonski predpisi,
-Nacionalni raziskovalni program,
-Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter podzakonski predpisi,
-Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter podzakonski predpisi,
-Zakon o višjem strokovnem izobraževanju,
-Zakon o izobraževanju odraslih ter podzakonski predpisi,
-Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi,
-Zakon o delovnih razmerjih,
-Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
-Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
-Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
-Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi,
-Slovenski računovodski standardi,
-ter drugi, na dejavnost zavoda nanašajoči se zakonski predpisi.
Predpisi EU Izobraževanje
Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov /
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Poslanstvo,
Strategija JZ RŠS,
Letna poročila in programi dela RŠS
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ /
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Evidenca o zaposlenih delavcih,
Regijska evidenca kadrov,
Evidenca vpisa v programe terciarnega izobraževanja v Savinskim (statistični) regiji,
Evidenca ponudbe študijskih programov v Savinjski (statistični) regiji
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Razvojni projekti:

Študijski programi na področju varstva okolja,
Študijski programi na področju glasbe,
Študijski program na področju zdravstva,
Študijski program na področju tehniških ved,
Poročilo o vpisu v programe terciarnega izobraževanja v posameznem študijskem letu na območju Savinjske (statistične) regije,
Informacije s področja študentskih nastanitvenih kapacitet,
Informacije s področja štipendijske politike.

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta (https://www.rss-ce.si) ob vsakem času.
Informacije so dostopne na
Tel št.: 03 428 79 00
Fax št.: 03 428 79 06
E-pošta: info@rss-ce.si
ali v prostorih JZ Regijsko študijsko središče, Mariborska cesta 7, 3000 Celje.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 

 

 

 

 

 

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Odvetnica Kaja Dosedla

T: 03 749 32 00

E: kajadosedla@yahoo.com

Informacije iz Analiz vpisa v programe terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije, ki jo za vsako posamezno študijsko leto izvede JZ RŠS (Poročilo VVI).
Ponudba študijskih programov na področju terciarnega izobraževanja v regiji za vsako posamezno študijsko leto;
Možnosti pridobitve štipendij za študij;
Novi razvijajoči se študijski programi na območju regije. 

 

Skip to content