Phone Email

Krepitev kakovosti

Delovanje RŠS je usmerjeno tudi v zagotavljanje kakovosti delovanja visokošolskih zavodov, ki delujejo pod okriljem RŠS.

Kakovostno delovanje visokošolskih zavodov v okviru RŠS se kaže tudi v odločitvah Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, saj je bila v zadnjem obdobju vsem visokošolskim zavodom podaljšana akreditacija za najdaljšo dobo podaljšanja (sedem oziroma pet let) in s tem potrjeno kakovostno delovanje, tako na področju izobraževalne kot strokovne in razvojno raziskovalne dejavnosti.

Kakovostno delovanje visokošolskih zavodov zagotavljamo na naslednjih področjih:

Kadrovski pogoji:

Ob ustanovitvi visokošolskih zavodov ter akreditaciji študijskih programov smo kot ustanovitelji zagotovili ustrezno kadrovsko strukturo za kakovostno izvajanje študijskih programov. V okviru danih možnosti smo k sodelovanju pridobili visokošolske učitelje in sodelavce iz regijskega okolja. V primeru potreb po sodelovanju novih visokošolskih učiteljev je pozornost usmerjena k sodelovanju strokovnjakov z regijskega prostora. V RŠS za visokošolska zavoda, ki nimata koncesije in sta v pretežni meri odvisna od sredstev iz naslova šolnin in nacionalnih ter evropskih razpisov, zagotavljamo tudi del strokovnih nalog (področja mednarodne in projektne pisarne, službe za zagotavljanje kakovosti, kadrovske službe, za VŠPI pa tudi dela in naloge referata za študentske in študijske zadeve) ter tako zagotavljamo sinergične učinke in prenos dobrih praks med visokošolskimi zavodi.

Prostorski in materialni pogoji:

Ob ustanovitvi visokošolskih zavodov smo v sodelovanju z Mestno občino Celje ter Šolskima centroma Celje in Velenje zagotovili ustrezne prostore in opremo za kakovostno delovanje, ki se z leti dopolnjuje in nadgrajuje.

Financiranje delovanja visokošolskih zavodov:

RŠS je kot ustanovitelj vsem visokošolskim zavodom zagotovil zagonska sredstva za začetek delovanja, poleg tega pa smo zagotavljali sredstva tudi za sofinanciranje delovanja visokošolskih zavodov za posebne namene.

Že pred začetkom prvega študijskega leta na Visoki šoli za varstvo okolja, smo bili uspešni na razpisu za pridobitev koncesij v visokem šolstvu in tako visoki šoli zagotovili sredstva za izvajanje rednega študija na študijskem programu 1. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije, ki jo ohranja ves čas izvajanja študijskega programa.

Poleg tega Visoki zdravstveni šoli in Visoki šoli za proizvodno inženirstvo posredno, preko opravljanja določenih nalog strokovnih služb, bistveno znižujemo stroške njihovega delovanja.

Zagotavljanje knjižnične in informacijske podpore:

Ob ustanavljanju vseh visokošolskih zavodov so bile podpisane pogodbe o sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje, ki razpolaga z najobsežnejšim in najraznovrstnejšim knjižničnim gradivom na območju Savinjske regije. Poleg tega pa zavodi pri izposoji gradiva sodelujejo tudi z drugimi lokacijsko bližnjimi knjižnicami (npr. Knjižnica Šolskega centra Velenje, Knjižnica Šolskega centra Celje) oz. imajo vzpostavljeno lastno visokošolsko knjižnico vpisano v sistem Cobiss (Visoka zdravstvena šola).

Vsi študenti Visoke zdravstvene šole in Visoke šole za proizvodno inženirstvo so člani Osrednje knjižnice Celje, Osrednja knjižnica Celje pa skrbi tudi za vnos bibliografij visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter za bibliografsko obdelavo gradiva ter po potrebi zagotavlja izobraževanja o iskanju gradiva ter uporabi baz podatkov za študente in visokošolske učitelje.

Poleg zgoraj navedenih področij Regijsko študijsko središče sodeluje tudi pri:

  • posodabljanju študijskih programov v skladu s potrebami in razvojnimi usmeritvami gospodarstva in negospodarstva.
  • vključevanju podjetniških vsebin v študijske programe in pri krepitvi generičnih ter digitalnih kompetenc študentov in diplomantov.
  • zagotavljanju višje kakovost praktičnega izobraževanja na visokošolskih zavodih.

Za stalno izboljševanje kakovosti poučevanja na visokošolskih zavodih pa v okviru RŠS z sodelovanjem visokošolskih zavodov organiziramo usposabljanja in izobraževanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev na področjih visokošolske didaktike, vrednotenja doseganja učnih ciljev, raziskovalne metodologije, ipd. ter sodelujemo pri uvajanju novih metod učenja in poučevanja.

Skip to content